loading

Usluge

Trnovanje bloka motora

Trnovanje bloka motora dio je strojne obrade bloka motora. Sama riječ trnovanje podrazumijeva horizontalno bušenje. Kada se dogodi oštećenje kućišta glavnih ležajeva u bloku motora, takvo oštećenje može se popraviti trnovanjem. Priprema za trnovanje započinje ravnanjem konzola ili poklopca kućišta glavnih ležajeva i ravnanjem dosjeda istih na bloku motora, sve kako bi se smanjio promjer kućišta. Kada je promjer smanjen, blok motora stavlja se na stroj i u galeriju kućišta glavnih ležajeva provlači se strojna šipka koja nosi nož za bušenje. Važno je pripremom napraviti optimalni promjer rupe kako bi nakon trnovanja ista bila unutar tolerancija.

Za pojedine motore na tržištu postoje glavni ležajevi koji su u nadmjeri s vanjske strane kako bi se pojednostavio postupak pripreme za trnovanje gdje se može izbjeći ravnanje dosjednih površina, što je kvalitetnije rješenje za geometriju rupe kućišta glavnih ležajeva.

Kod većih oštećenja (zaribavanja) kućišta glavnih ležajeva gdje samo trnovanje nije dostatno, postupkom navarivanja nanosimo materijal pa zatim bušimo. Sličnim postupkom popravljamo i oštećenja kućišta glavnih ležajeva na aksijalnom dosjedu.

Usluge

Ostale usluge